Voorwaarden


Disclaimer

Deze website is een publicatie van Tjappa. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Tjappa kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

Tjappa streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Tjappa zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Tjappa en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Tjappa wordt geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met onze voorwaarden.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (inzake levering bidet bril)

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, Tjappa. te Breda, verder te noemen de leverancier, met (een) derde(n), verder contractant genaamd, gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door de leverancier gedane aanbiedingen, dan wel verstrekte adviezen, met dien verstande dat zij betrekking hebben op de bidet brilten.

1.2 Ten alle tijde zullen deze voorwaarden prevaleren boven de door contractant gehanteerde voorwaarden, voor zover althans schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Aanbiedingen, Opdracht, Koopprijs

2.1 Elke door de leverancier gedane aanbieding is steeds vrijblijvend, tenzij uit de aanbieding zelf het tegendeel blijkt.

2.2 Het bepaalde in het vorige lid is ook van toepassing op de inhoud van de informatie, welke bij of in verband met de aanbieding wordt verstrekt.

2.3 In geval er terzake enigerlei overeenkomst een schriftelijke bevestiging zijdens de leverancier is verzonden, dan zijn partijen aan die bevestiging gebonden en wordt de bevestiging geacht de juiste inhoud van de overeenkomst weer te geven.

2.4 De brochures, folders, specificaties, berekeningen, beschrijvingen en afbeeldingen enz. dragen slechts een informatief karakter en maken geen deel uit van de opdracht, zolang niet schriftelijk bij de opdracht anders is overeengekomen.

2.5 De door de leverancier vermelde prijzen zijn incl. B.T.W., tenzij anders vermeld.

2.6 Het staat leverancier vrij om een identiek product te leveren waaralleen de merknaam van afwijkend is.

Levertijd

3.1 Opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient contractant de leverancier schriftelijk een termijn te gunnen van minimaal twee maanden om alsnog te presenteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. De leverancier zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot aansprakelijkheid leiden van de leverancier, noch heeft een contractant het recht de bestelling te annuleren, dan wel de ontvangst van de goederen te weigeren.

3.2 De goederen worden geacht door de leverancier te zijn geleverd en door de contractant te zijn aanvaard:

a) bij levering af magazijn, dan wel indien is overeengekomen dat levering zal geschieden af importeur, of zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen, en

b) bij franco levering, zodra de goederen bij de contractant zijn aangevoerd en gelost.

3.3 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.

3.4 Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, is de leverancier bevoegd dit deel te leveren, dan wel te wachten met de levering tot de gehele bestelling gereed is.

3.5 Het risico van beschadiging of te niet gaan van de goederen gaat bij aflevering op de contractant over.

Vervoer

4.1 Alle door de contractant bestelde goederen worden, tenzij anders is overeengekomen, franco huis en voor risico van de contractant door de leverancier afgeleverd, behoudens in het geval van artikel 7.11B.W., op dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze zoals in de opdrachtbevestiging is bepaald.

4.2 Het transport van de goederen zal op een door de leverancier te bepalen wijze geschieden.

4.3 Verzekering van de te vervoeren goederen geschiedt niet, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de kosten van de verzekering ten laste van de contractant komen.

4.4 Retourgoederen aan de leverancier worden voor risico van de contractant verzonden. Beschadiging, breuk en ander onheil van buitenaf welke aan de buitenzijde niet te zien zijn, zijn ter beoordeling van de leverancier. Goederen dienen in originele verpakking te worden verstuurd.

Reclame

5.1 De contractant wordt geacht de door de leverancier geleverde goederen/diensten terstond na ontvangst te hebben goed­­gekeurd door ondertekening van de pakbon of een ander ontvangstbewijs.

5.2 Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde goederen en/of diensten, dienen binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen zeven dagen na levering bij aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van de leverancier, bij gebreke waarvan elk recht van de contractant terzake is vervallen.

5.3 In geval van afkeuring van de goederen en/of diensten zal de leverancier in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde goederen en/of diensten te herstellen/opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren.

5.4 Verwerkte en/of wederverkochte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de contractant nog enig reclamerecht toekomt.

5.5 Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van de contractant onverlet.

5.6 Afgeleverde en/of geïnstalleerde goederen kunnen uit hygiënisch oogpunt, niet worden teruggenomen.

Eigendom

6.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat de contractant aan alle verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan. De contractant verplicht zich om de goederen gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.

6.2 Voordat de volledige betaling is voldaan, als in het vorige lid bedoeld, is de contractant niet gerechtigd de goederen, in bewaring te geven, te wijzigen, al dan niet tot zekerheid te vervreemden, ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, dan wel anderszins hierover te beschikken.

6.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel blijft het auteursrecht op alle door de leverancier aan de contractant geleverde hardware en software en ontwerpen van elektronische schakelingen berusten bij de leverancier.

6.4 Bij overtreding van het in lid 6.2 genoemde, wordt, welke de betalingscondities ook zullen zijn, de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar. Voorts heeft de leverancier het recht in dat geval alle goederen zonder enige machtiging van de contractant of van de rechter zelf terug te doen halen van de plaats, waar zij zich bevinden.

Overmacht

7.1 Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, brand, transportmoeilijkheden en voorts ieder andere omstandigheid, welke de leverancier redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop de leverancier geen invloed kan uitoefenen.

7.2 Indien de leverancier ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met de contractant geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel indien een dergelijke opschorting zes maanden heeft geduurd, de order bij aangetekende brief te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de order een einde, zonder dat de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door de leverancier zal de contractant een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

Koopprijs, betaling

8.1 Betaling van de door de leverancier geleverde diensten en goederen dienen zo spoedig mogelijk na levering te worden overgeboekt op het opgegeven rekeningnummer bij de bestelling onder vermelding van het factuurnummer. Betalingen via credit card worden beschouwd als zijnde betalingen op het opgegeven rekeningnummer. Betaling kan ook a contant plaatsvinden aan de leverancier die de goederen komt afleveren.

8.2 Indien betaling niet contant plaatsvindt, dan wel bij gebreke van een betaling uiterlijk op de vervaldag als bedoeld in art.8 sub 1., verkeert contractant van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en gebreke, zonder dat daartoe een sommatie, dan wel ingebrekestelling, vereist zal zijn. In zodanig geval is de totale vordering van de leverancier, inclusief de nog niet vervallen facturen, terstond en ineens opeisbaar.

Tevens is de contractant alsdan aan de leverancier verschuldigd een rente van 1.6% per maand of een gedeelte daarvan. Voorts is contractant aan de leverancier verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke, als buitengerechtelijke, welke de leverancier moet maken om tot de voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van vorderingen belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder een maximum en met een minimum van € 50,00. Uit het enkele feit, dat de leverancier zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso over te gaan, blijkt de hoogte van de gehoudenheid van contractant tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. In geval, in het kader van incassomaatregelen, het faillissement van contractant wordt aangevraagd, is deze eveneens de, in het desbetreffende Arrondissement, gebruikelijke kosten van een faillissement aanvraag verschuldigd.

8.3 Indien contractant in staat van faillissement wordt verklaard, hem surséance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is de leverancier gerechtigd – ongeacht enig getroffen regeling dan wel niet verstreken betalingstermijnen – reeds geleverde goederen terug te nemen, c.q. is zijn vordering ineens opeisbaar, dan wel heeft de leverancier het recht de overeenkomst, eventueel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door eenvoudige mededeling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden. De leverancier behoudt onverminderd het recht op vergoeding van schade, ontstane kosten, gederfde winst en interest.

8.4 Zolang contractant niet volledig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is de leverancier niet gehouden verdere leveranties te doen, hetgeen evenzeer geldt voor naar het oordeel van de leverancier verminderde kredietwaardigheid van contractant. Ten alle tijden heeft de leverancier het recht zekerheid voor de betaling van leveranties te verlangen, terwijl de leverancier bij gebreke van een verlangde zekerheidstelling gerechtigd is de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zulks zonder enigerlei gehoudenheid tot schadevergoeding.

Garantie

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, garandeert de leverancier de deugdelijkheid, de kwaliteit en het functioneren van de geleverde en/of gemonteerde goederen en onderdelen gedurende de termijn, die in de aanbieding is genoemd, te rekenen vanaf het toepasselijke tijdstip als omschreven in artikel 3, lid 2 sub a-b.

9.2 De leverancier zal uit hoofde van de garantie naar eigen keus de desbetreffende goederen en/of onderdelen, welke niet of gebrekkig functioneren, kosteloos herstellen of vervangen of de montagefouten kosteloos verhelpen. Transport- verzendkosten blijven voor rekening van de contractant. De garantietermijn zal in verband met de uitvoering van garantieverplichtingen niet worden verlengd. Te vervangen goederen of onderdelen worden tengevolge van de vervanging eigendom van de leverancier.

9.3 De garantieverplichtingen van de leverancier zullen vervallen in geval:

a) zich gebreken openbaren of storingen optreden geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundig of zorgeloze behandeling van de goederen door de contractant, diens personeel of een derde.

b) de goederen op zich of in samenstelling met andere goederen worden aangewend voor andere doeleinden dan die waarvoor zij zijn bestemd.

c) bij het ontstaan van storingen en gebreken niet al het mogelijke is gedaan om de schade te beperken of het buiten werking stellen van de goederen.

d) de apparatuur onjuist c.q. niet volgens de voorschriften is aangesloten op het electriciteits- en drinkwaterleidingnet.

e) het apparaat door de contractant of een derde is opengemaakt zonder schriftelijke toestemming van de leverancier.

Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens de verplichting van de leverancier, om in geval van materiaal- en/of fabricagefouten en/of transportschade, te zorgen voor kosteloze vervanging of herstel, dan wel restitutie van de koopprijs, is de leverancier nimmer uit welke hoofde ook voor enig, door de contractant of door derden geleden of te lijden schade aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

10.2 De aansprakelijkheid jegens de contractant vervalt in elk geval, indien de contractant de leverancier niet binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking van het gebrek of na het tijdstip waar het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aangetekende brief van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld teneinde dit te kunnen onderzoeken.

10.3 De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken, ook niet voor gebreken aan materialen of onderdelen, door derden aan de leverancier beschikbaar gesteld en door de leverancier verwerkt, tenzij deze gebreken te wijten zijn aan opzet of grove schuld.

10.4 De eventuele aansprakelijkheid van de leverancier voor schade van de contractant is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende goederen en diensten.

10.5 Indien de leverancier aansprakelijk is terzake van uitvoeringen van opdrachten en leveringen, heeft zij het recht, ter hare keuze, of vervangende producten te leveren,of de goederen te herstellen, of de foute leverantie aan de contractant voor de koop- of leveringsprijs te crediteren.

10.6 Tenzij anders is overeengekomen zijn de verplichtingen en de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot de garantie verplichting(en) als omschreven in artikel 9.

10.7 De aansprakelijkheid van de leverancier vervalt in ieder geval na verloop van vier weken na levering als bedoeld in artikel 3.2, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

10.8 De leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enig vervolgschade van de door hem geleverde apparatuur en/of programmatuur.

Toepasselijk recht

De verbintenissen tussen de leverancier en de contractant als bedoeld in artikel 1 zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands recht.

Geschillen

Alle geschillen welke tussen partijen naar aanleiding van de overeenkomst en de voorwaarden alsmede van nadere overeenkomsten mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslist door de Arrondissementsrechtbank te Breda, behoudens althans anders luidende dwingende wetsbepalingen.

Deponeren

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda en kunnen als algemene voorwaarden worden aangehaald.